logo

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC , trường hợp hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót Báo cáo tài chính (BCTC) thì doanh nghiệp được phép khai bổ sung
Điều chỉnh BCTC, nếu không sai lệch số thuế TNDN phải nộp được miễn giải trình theo mẫu số 01/KHBS
Cách kê khai bổ sung tùy từng trường hợp như sau:
- Nếu BCTC có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì phải lập hồ sơ khai bổ sung theo mẫu số 01/KHBS để bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN) và đính kèm BCTC đã được sửa đổi, bổ sung
- Nếu BCTC có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì được phép khai bổ sung số liệu trên BCTC và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
Hồ sơ khai bổ sung được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra
Tham khảo : Công văn số 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế